Navorsing

NAVORSING

Baie noukeurige en spesifieke navorsing oor bykans 30 jaar, waar alle oesbepalende faktore tot ‘n spesifieke gekontroleerde omgewing 100% dieselfde was, behalwe vir die kalk-toeding (+ kalk en –kalk), lewer oortuigende bewyse dat kalktoeding en die bestuur daarvan ‘n sleutelrol speel in die uitkoms van ‘n oes.

Die hartslag van die mielie-(en gewas-) bedryf in Suid-Afrika is saamgevat in hierdie visuele voorstelling van die navorsingsresultate oor die genoemde amper 30 jaar.

Saam met bogenoemde oortuigende navorsingsresultate dat daar baie spesifieke kalktoedings-bestuur moet plaasvind om suksesvolle oesresultate te bereik, is ‘n baie gefokusde risiko georiënteerde benadering tot die enkele grootste uitgawe (koste element) vir ‘n mielie-oes, die mistof-faktor.

Die resultate van navorsing oor 18 000 hektaar se mielie-oes, oor 8 jaar, dui daarop dat ‘n wetenskaplike

risiko georiënteerde benadering wanneer dit kom by misstofinsette (NPK), meer kontant in jou sak sal beteken.

Alhoevel 56 kgN/ha die grootste oes van 8.6t/ha gelewer het, was die inset van 28 kgN/ha (8.4t/ha) en selfs kgN/ha (8.2t/ha) as bobemesting, finansieel (wins gefokus) oortuigend die beste. Waak dus teen onrealistiese hoe misstofinsette!

STEL JY BELANG?

Hendrik Smith: hendriksmith@faktor2.co.za +27 83 740 0297
Gawie du Toit: gawiedutoit@faktor2.co.za +27 83 630 1330

KONTAK ONS